XIII Kongres Ryzyka
BIK"

7 listopada 2018

Patronat Merytoryczny

Organizator

Grupa BIK

Patronat Medialny

Patronat Honorowy

O kongresie


Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej już po raz trzynasty organizuje Kongres Ryzy­ka  – najwięk­sze, corocz­ne spotka­nie finan­si­stów i bankow­ców poświę­co­ne nowym wyzwa­niom w zarzą­dza­niu ryzy­kiem w sekto­rze banko­wym.
Kongres Ryzyka, organizowany przez BIK gromadzi od lat kluczowych przedstawicieli polskich finansów, bankowości i instytucji publicznych. Gospodarzem XIII Kongresu Ryzyka jest dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej. W gronie prelegentów są: Krzysztof Broda – Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dr Marcin Mikołajczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej KNF oraz Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

Organizator

Biuro Informacji Kredytowej

Agenda


08:30 – 09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:30 – 09:40 Powitanie
dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
09:40 – 10:00

Wystąpienie
prof. Adam Glapiński – Prezes, Narodowy Bank Polski*

10:00 – 10:20 Od Basel II do Basel III. Kształtowanie się współczynników wypłacalności banków w Europie. Czy banki są teraz bezpieczniejsze?

dr hab. Kamil Liberadzki – p.o. Dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

10:20 – 10:40 Zarządzanie ryzykiem - nowe wyzwania

Krzysztof Broda – Zastępca Prezesa Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

10:40 – 11:10 PRZERWA KAWOWA
11:10 – 12:30 Rozmowa Liderów: Dokąd zmierza bankowość
Jaka jest przyszłość usług finansowych w perspektywie 5-10 lat? Jaki wpływ na bankowość będą miały: ustawicznie rosnące wymogi regulacyjne, zmiany w otoczeniu makro, nowe
- często rewolucyjne - technologie i rozwiązania, nowi gracze na rynku (FinTechy) oraz ewoluujące oczekiwania i potrzeby klientów?

Wystąpienie wprowadzające:
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

Uczestnicy:
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich (prowadzący)
Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski SA
Sławomir S.Sikora – Prezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie SA
Cezary Stypułkowski
– Prezes Zarządu, mBank SA
12:30 – 13:00 PRZERWA KAWOWA
13:00 – 14:30 Panel dyskusyjny I: Czy widać chmury na horyzoncie?
Czy w najbliższym czasie grozi nam kryzys w sektorze bankowym, jakie mogą być jego źródła i symptomy? Czy możemy już dziś temu przeciwdziałać?

Wystąpienie wprowadzające:
Mariusz Cholewa
– Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA

Moderator:
red. Robert Stanilewicz

Uczestnicy:
Rafał Bednarek – Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
Lidia Jabłonowska-Luba – Wiceprezes Zarządu, mBank SA
Piotr Konieczka – Wiceprezes Zarządu, BPS SA
Maciej Kropidłowski – Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie SA
Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski SA
14:30 – 15:30 OBIAD
15:30 – 17:00 Panel dyskusyjny II: Czy AI jest już na pokładzie? Nowe technologie – szanse czy zagrożenia ?
Czy i jak nowe technologie AI, boty, blockchain zmieniają strategię biznesową i model działania? Nowe technologie – podniesienie bezpieczeństwa czy nowe ryzyka i zagrożenia?

Wystąpienie wprowadzające:
Głos dla start up’ów – prezentacja trzech wybranych rozwiązań

Moderator:
red. Robert Stanilewicz

Uczestnicy:

Marcin Giżycki – Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA
Sławomir Grzelczak – Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
Mariusz Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu, Euro Bank SA
Dorota Poniatowska-Mańczak – CIO, Credit Agricole Bank Polska SA
Ziemowit Stempin – Wiceprezes Zarządu, SGB-Bank SA
17:00 – 17:05 Podsumowanie
dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SAPobierz agendę XIII Kongresu Ryzyka

* w trakcie potwierdzania

Prelegenci


Rafał Bednarek

Wiceprezes Zarządu, BIK SA


Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych i doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu w zakresie ekonomii i rynków kapitałowych. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu służby zagranicznej i międzynarodowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Rafał Bednarek od 1991 r. związany był z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, a od 2001 r. z Bankiem Zachodnim WBK, pełniąc kolejno szereg funkcji menedżerskich w różnych obszarach działania banku. W pierwszym okresie zajmował się bankowością inwestycyjną a od roku 2000 działalnością kredytową banku.
więcej Sprawował między innymi funkcje: dyrektora Departamentu Kapitałowego, dyrektora Departamentu Inwestycji Strategicznych, dyrektora Centrum Bankowości Hipotecznej oraz dyrektora Departamentu Rozwoju i Wsparcia Kredytowego. Jednocześnie zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży finansowej (bankowość, działalność leasingowa) jak i z branży budowlanej, metalurgicznej, motoryzacyjnej, tekstylnej i usług ochrony. W latach od 2008 do 2011 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
Od 2012 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu BIK i odpowiada za Pion Biznesu Bankowego i Detalicznego. Jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

Krzysztof Broda

Zastępca Prezesa Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji.
Absolwent Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.
Z bankowością związany od roku 1992. Początkowo pracował jako naczelnik Wydziału Kredytów, a później jako zastępca dyrektora regionu w Wielkopolskim Banku Kredytowym SA w Katowicach.

więcej W latach 1996-2000 odpowiadał za obszar zarządzania ryzykiem kredytowym, informatyki, produktowy oraz organizację sieci oddziałów jako członek zarządu, a następnie wiceprezes zarządu Gliwickiego Banku Handlowego (objętego postępowaniem naprawczym).
Od 2001 r. pracował w ING Banku Śląskim jako zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Finansowym oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym. Był członkiem komitetów kredytowych, Komitetu Polityki Kredytowej, Komitetu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Pracował m.in. nad zmianą organizacji systemu zarządzania ryzykiem i informatycznymi narzędziami wsparcia procesu kredytowego.
W latach 2008 – 2012 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego jako zastępca dyrektora Pionu Nadzoru Bankowego, doradca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawiciel UKNF w Technicznym Komitecie Doradczym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Kierował komitetem sterującym projektu migracji systemów informatycznych i projektem opracowania zasad oceny punktowej podmiotów nadzorowanych.
W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym pracuje od 2012 r. Zajmuje się m.in. problematyką zarządzania kryzysowego i przymusowej restrukturyzacji.

dr Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, BIK SA


Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Gdańską Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.
więcej Pan Mariusz Cholewa w latach 1993 -1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995 -2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007 - 2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. do 2013 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (CITI Handlowy), gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz leasingowej w tym także w spółkach giełdowych. W latach 2012 – 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK SA Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

Marcin Giżycki

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA


Posiada ponad 20-sto letnie doświadczenie w bankowości. Przez całą swoją karierę związany z ING Bankiem Śląskim. Był odpowiedzialny za zarządzanie produktami, procesami, ceną, sprzedażą oraz siecią dystrybucji. Pełnił nadzór i zarządzał kilkoma strategicznymi projektami w Banku. 
W sierpniu 2015 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu ING Securities SA. Od sierpnia 2016 roku Marcin Giżycki jest wiceprezesem zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialnym za Pion Klientów Detalicznych.
więcej Marcin Giżycki ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na wydziale Bankowość i Finanse. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. Senior Banking Program  w ING w Amsterdamie oraz Developing the Strategic Leader program at the Center for Creative Leadership w Colorado Springs.

Sławomir Grzelczak

Wiceprezes Zarządu, BIK SA/Prezes Zarządu, BIG InfoMonitor


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość (2002).
Pan Sławomir Grzelczak od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet - czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił ważne funkcje managerskie. W latach 2002-2004 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego, a w okresie 2004-2009 sprawował funkcję prezesa zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation.
więcej Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013 odpowiadał w Grupie Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface Słowenia.
Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego. Od lipca 2013 r. - wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, odpowiedzialny za Pion Biznesu Korporacyjnego. Od końca czerwca 2014 pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

Lidia Jabłonowska-Luba

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem


Absolwentka Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Gdańskim.
W latach 1994-2001 pracowała w Schroder Salomon Smith Barney Poland doradzając wielu klientom, w szczególności instytucjom finansowym w projektach fuzji i przejęć oraz na publicznym rynku kapitałowym.
więcej W 2002 roku dołączyła do Citigroup w Polsce, na początku jako Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za Instytucje Finansowe i Sektor Publiczny a następnie od listopada 2003, została powołana na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie finansami oraz ryzyko operacyjne, zarządzanie kapitałem i wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej. Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku oraz Doradcy Prezesa Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. jako Dyrektor ds. Zarządzania Finansami i Ryzykiem.

Niedługo przed rozpoczęciem współpracy z naszym Bankiem pracowała w Brukseli na stanowisku Starszego Dyrektora Generalnego Grupy KBC, odpowiadając za zarządzanie wszystkimi typami ryzyka w Grupie, w tym: tworzenie i walidacje modeli, polityki i procedury ryzyk, wsparcie ryzyka w decyzjach biznesowych, nadzór i raportowanie, procesy ICAAP i ORSA, politykę adekwatności kapitałowej oraz wsparcie technologiczne zarządzania ryzykiem. Jej głównym zadaniem było wdrożenie nowego podejścia do zarządzania ryzykiem w Grupie KBC. Była również Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Ryzykiem w Grupie oraz Członkiem Komitetu Nadzoru Ryzyka i Kapitału oraz ALCO w Grupie KBC. Od kwietnia 2013 r. Lidia Jabłonowska-Luba pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu mBanku S.A. ds. Zarządzania Ryzykiem.

dr hab. Kamil Liberadzki

p.o. Dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Kamil Liberadzki jest pracownikiem naukowym Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Jest autorem wielu publikacji wydawanych w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe.

więcej Zainteresowania naukowe obejmują tematykę dłużnych papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem hybrydowych papierów wartościowych nowej generacji emitowanych przzez korporacje oraz podmioty regulowane (banki) zaliczane do kapitałów regulacyjnych, jak też innowacyjnych instrumentów finansowania wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych
 
 
Kamil Liberadzki pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej i Instytucji Płatniczych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK  w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Kamil Liberadzki jest pracownikiem naukowym Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej.  Jest autorem wielu publikacji wydawanych w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę dłużnych papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem hybrydowych papierów wartościowych nowej generacji emitowanych przzez korporacje oraz podmioty regulowane (banki) zaliczane do kapitałów regulacyjnych, jak też innowacyjnych instrumentów finansowania wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych
Kamil Liberadzki pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej i Instytucji Płatniczych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK  w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu, PKO Bank Polski SA


Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku finansowym, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management. Od 2009 r. prezes zarządu PKO Banku Polskiego, który za jego kadencji stał się bezdyskusyjnym liderem sektora podejmując nowe wyzwania oraz wdrażając projekty nadające ton zmianom w polskiej bankowości. Inicjator powstania Polskiego Standardu Płatności BLIK opartego na innowacyjnej aplikacji mobilnej IKO, która w 2018 roku została uznana za najlepszą na świecie w ocenie klientów.

więcej Laureat licznych nagród i wyróżnień. Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Mariusz Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu, Euro Bank SA


W Euro Banku SA od stycznia 2017 r. sprawuje nadzór nad pionem operacji i IT. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie związane głównie z branżą bankowości. Był także m.in. prezesem CompFort Meridian Polska, dyrektorem zarządzającym w EY Polska. W latach 2011-2013 był Wiceprezesem Zarządu Kredyt Banku odpowiadającym za operacje oraz obszar IT.

więcej W porzednich latach zajmował również stanowisko CIO Deutsche Banku PBC oraz Raiffeisen Bank Polska. Mariusz Kaczmarek jest absolwentem Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, a także Advanced Management Program (AMP) IESE Business School w Barcelonie.

Piotr Konieczka

Wiceprezes Zarządu, Bank BPS S.A.


Związany w latach 2011-2018 z Grupą BPS jako Prezes Zarządu BPS Faktor S.A. oraz Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A. W latach 2003-2010 Prezes Zarządu BZ WBK Faktor. Wcześniej ponad 11 lat pracował w Domu Maklerskim BZ WBK, w tym także na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w sektorze spółdzielczym, w latach 1991–1992 pracował w Wielkopolskim Domu Maklerskim - spółce zależnej od GBW S.A.

więcej Był m.in. Wiceprzewodniczącym Polskiego Związku Faktorów (2008-2010) oraz Członkiem Rady Maklerów i Doradców (1993-1994). Jest Członkiem Komitetu Faktoringowego, posiada indywidualne kompetencje faktoringowe. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Maciej Kropidłowski

Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie SA


Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. objął z dniem 19 marca 2014 roku. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania.
Od stycznia 2014 r. jest Szefem Sektora Rynków Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W lutym 2014 r. powołany został w skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiada za obszar skarbu w zakresie finansowania składników majątku Banku, usług finansowych na rynku pieniężnym, usług walutowych, transakcji obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.

więcej Karierę zawodową rozpoczynał w roku 1995 w Dziale Bankowości Korporacyjnej Citibank (Poland) S.A. Cztery lata później objął stanowisko Doradcy w Dziale Klientów Globalnych w Citibank N.A. w Szwajcarii. W roku 2001 powrócił do Polski obejmując stanowisko Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W ramach pełnienia nowej funkcji odpowiadał za zarządzanie Działem Strukturyzacji i Sprzedaży Produktów Skarbowych.
Od 2008 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu na region Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu w Citibank N.A. w Londynie i zarządzał sprzedażą produktów walutowych dla klientów korporacyjnych. Odegrał kluczową rolę w stworzeniu najlepszej platformy e Commerce dla klientów korporacyjnych oraz globalnego systemu CRM dla Global Markets.

Piotr Mazur

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski SA


Piotr Mazur pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Ryzykiem po uzyskaniu zgody KNF 8 stycznia 2013 r. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości, w tym od 2000 roku na stanowiskach kierowniczych – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów.
więcej Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK SA, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą.
Po studiach w 1991 r. rozpoczął karierę zawodową w Banku BPH SA, w obszarze kredytów. W 1992 r. zaczął pracę w Banku Zachodnim SA, a następnie po połączeniu z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. był związany z BZ WBK SA. W latach 1992-2000 r. pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych a następnie w latach 2000-2005 r.  zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Jakości Kredytów. W latach 2005-2008 był Dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Od stycznia 2011 r. pełnił funkcję Głównego Oficera Kredytowego a od marca 2012 r. także Zastępcy Głównego Oficera ds. Ryzyka. Ponadto był Przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK SA, Zastępcą Przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz Zastępcą Przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes, Związek Banków Polskich


Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości.
Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.
Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich.
Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od 2003 do 2016 roku Członek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


więcej

Prezes Fundacji „Promyk Słońca” na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły „Teraz Polska”. Były Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Dorota Poniatowska-Mańczak

Chief Information Officer, Credit Agricole Bank Polska SA


Absolwentka informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz wielu specjalistycznych szkoleń. Ma bogate doświadczenie w IT. Od 1991 r. związana była z BZ WBK SA, gdzie przez 9 lat na stanowisku Chief Information Officer odpowiadała za cały obszar IT w banku. Podczas połączenia Banku Zachodniego SA i WBK SA była członkiem zarządu odpowiedzialnym za IT.
więcej Prowadziła projekt wdrożenia scentralizowanego systemu informatycznego w tym banku, za który został on uhonorowany tytułem Lidera Informatyki w kategorii Finanse i Bankowość, a ona sama otrzymała tytuł CIO Roku. Dyrektorem Pionu IT w LUKAS Banku, obecnie Credit Agricole Bank Polska S.A., Dorota została 1 czerwca 2010 r.

Ziemowit Stempin

Wiceprezes Zarządu, SGB-Bank SA


W SGB Banku odpowiedzialny za informatykę, rozwój oferty produktowej, bankowość internetową, mobilną oraz karty, a także obszary kredytów i rozliczeń. W poprzednich latach kierował Departamentem Produktów Bankowych i Departamentem Relacji SGB-Banku. Absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z bankowością związany od 1995 roku.

Cezary Stypułkowski

doktor nauk prawnych


W 1979 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1979 asystent na macierzystym wydziale w Katedrze Zarządzania Gospodarką Narodową. W 1989 roku obronił doktorat na tym wydziale.
więcej
Jednocześnie, w 1981 roku rozpoczął pracę jako doradca ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Gospodarczej.
W 1985 roku został doradcą przewodniczącego Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, a w latach 1987 -1988 pracował jako doradca wicepremiera oraz Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Reformy Gospodarczej.
W późnych latach 80. jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. W latach 1991–2003 kierował zarządem Banku Handlowego w Warszawie. Od 2003 r. do 2006 r. był prezesem zarządu Grupy PZU. W latach 2006–2010 pracował w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 r. był dyrektorem zarządzającym na Europę Środkową i Wschodnią. Od 2010 r. jest prezesem zarządu mBanku (przed zmianą nazwy BRE Bank).
Cezary Stypułkowski  był członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD oraz Geneva Association. Od 2012 r. współprzewodniczy Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie.

Sławomir S. Sikora

Prezes Zarządu, Citi Handlowy SA


Sławomir S. Sikora został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2003 r. W latach 2005-2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989 - 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (był m.in. Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).
więcej Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie.

Formularz rejestracji


Rejestracja została zakończona


Kontakt z organizatorem


Anna Tuszyńska

tel.: 22 348 41 16

tel. kom.: 512 164 116

mail: anna.tuszynska@bik.pl

Kontakt


Kontakt


Anna Tuszyńska

tel.: 22 348 41 16

tel. kom.: 512 164 116

mail: anna.tuszynska@bik.pl